Kandydaci – Zasady rekrutacji

DOKUMENTY
niezbędne w ostatnim etapie rekrutacji

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły

Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ,

2 zdjęcia (podpisane: imię + nazwisko + data urodz.),

Kwestionariusz osobowy – wypełniony i podpisany (link poniżej)

Akt urodzenia / kopia (, do wglądu )

Oświadczenie (podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów) związane z uczęszczaniem na religię i/lub etykę

Kwestionariusz osobowy – kliknij

Oświadczenie w sprawie religi/etyki – kliknij

Zasady rekrutacji na 2020/2021- kliknij

Wielkośc czcionki
Zmiana kontrastu