MISJA I WIZJA

MISJA SZKOŁY

“W nowych czasach tradycja trwa stara i nie bójmy się wzorców wspominać”- Stefan Knothe- cytat z Hymnu Szkoły

“Zadaniem szkół średnich jest rozwój dzieci, nie napychanie głów bezużytecznym balastem, a przygotowanie ich do życia, w które mają wstąpić jako ludzie dorośli”- Janusz Korczak

WIZJA SZKOŁY

1. Naczelną ideą działalności szkoły jest nastawienie na motywowanie ucznia do osiągania doskonałości w różnych dziedzinach życia w oparciu o zintegrowane wzorce z historii i tradycji oraz nowoczesną wiedzę, a także osiągnięcia naukowe i techniczne współczesnego świata.

2. Kształtowanie umiejętności uczniów w celu osiągnięcia dobrze zintegrowanego i współpracującego ze sobą zespołu klasowego umożliwiającego jednocześnie optymalny rozwój indywidualny jednostki.

3. Dostosowywanie wymagań i oczekiwań do możliwości rozwoju ucznia.

4. Wprowadzanie nowoczesnej wiedzy psychologicznej w trakcie zajęć edukacyjnych w celu uzyskania korzystnych zmian w zachowaniu uczniów. Kształcenie niezbędnych umiejętności w procesie percepcji i akceptacji własnej osoby przez otoczenie, szczególnie dotyczących właściwego przyjmowania oceny, krytycznego stosunku do własnych działań i osiągnięć, jednocześnie motywujących do efektywniejszej pracy. Ważnym elementem tego procesu jest stymulowanie do rozwijania poczucia własnej wartości, doceniania umiejętności i nie rezygnowania z prób osiągania coraz lepszych wyników.

5. Kształtowanie umiejętności w zakresie komunikacji i umiejętności interpersonalnych szczególnie w relacjach uczeń – nauczyciel oraz nauczyciel – uczeń, opartych na wzajemnym szacunku. Modelowanie zachowań opartych na poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych.

6. Ważnym elementem naszego programu wychowawczego są zasady pedagogiki Janusza Korczaka i personalistyczna koncepcja człowieka jako osoby zdolnej do rozwoju obejmującego wszystkie jej osobowe atrybuty.

Wielkośc czcionki
Zmiana kontrastu