Misja szkoły

„Zadaniem szkół średnich jest rozwój dzieci, nie napychanie głów bezużytecznym balastem, a przygotowanie ich do życia, w które mają wstąpić jako ludzie dorośli”

Janusz Korczak

WIZJA SZKOŁY

 

1.Naczelną ideą działalności szkoły jest nastawienie na motywowanie ucznia do osiągania doskonałości w różnych dziedzinach życia w oparciu o zintegrowane wzorce z historii, tradycji, kultury oraz nowoczesną wiedzę, a także osiągnięcia naukowe i techniczne współczesnego świata.

2.Kształtowanie umiejętności uczniów w celu osiągnięcia dobrze zintegrowanego i współpracującego ze sobą zespołu klasowego umożliwiającego jednocześnie optymalny rozwój indywidualny jednostki.

3.Dostosowywanie wymagań i oczekiwań do indywidualnych możliwości rozwoju ucznia X LO.

4.Wprowadzanie nowoczesnej wiedzy psychologicznej w trakcie zajęć edukacyjnych w celu uzyskania korzystnych zmian w zachowaniu uczniów. Ważnym elementem tego procesu jest zachęcania do rozwijania poczucia własnej wartości uczniów przy jednoczesnym krytycznym stosunku do swoich działań.

5.Kształtowanie sprawności w zakresie komunikacji i umiejętności interpersonalnych szczególnie w relacjach uczeń – nauczyciel oraz uczeń – uczeń, opartych na wzajemnym szacunku, otwartości i tolerancji. Modelowanie zachowań opartych na poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych.

6.Ważnym elementem naszego programu wychowawczego są zasady pedagogiki Janusza Korczaka i personalistyczna koncepcja człowieka jako istoty zdolnej do pełnego rozwoju osobowego.