Konkurs Plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŚLADY ANGLII, FRANCJI, HISZPANII, NIEMIEC, ROSJI W WARSZAWIE!”

Organizatorem konkursu jest X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi (ul. Woronicza 8, 02-625 Warszawa, tel. 22 854-09-10, fax  22 854-09-11) i nauczyciele języków obcych.

Uczestnicy:
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
1) gimnazjum
2) szkoły ponadgimnazjalne.

Cele:
Głównym celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języków obcych, rozwoju znajomości języków, odkrywania kultury i cywilizacji Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji. Ponad to konkurs służy rozwijaniu zmysłu artystycznego, ujawnianiu inwencji twórczej i kreatywności. Konkurs ma również na celu stworzenie możliwości współpracy środowisk szkolnych z instytucjami promującymi kulturę. Tematyka prac konkursowych może zostać przedstawiona w sposób różnorodny.

Warunki uczestnictwa:
Ślady Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rosji w Warszawie! Wszystko co znajdziesz i co kojarzy się z tymi państwami w naszym mieście.
Zrób zdjęcie, nagraj film, narysuj, stwórz collage miejsc, ludzi związanych z kulturą i cywilizacją wyżej wymienionych krajów w Warszawie.
– technika prac (film, fotomontaż, plakat, prezentacja, rysunek, grafika, collage, technika mieszana itp. ); przedstawiane miejsca powinny być podpisane
– opis prac na kartce dołączonej do pracy:
* imię i nazwisko autora lub grupy uczniów (dopuszczalna liczba osób w grupie to 3);
* nazwa szkoły/placówki, adres, telefon
* imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę
* krótkie, 2-3 zdaniowe uzasadnienie wyboru miejsca (po polsku)

Termin i miejsce nadsyłania prac:
Na prace czekamy do 10 lutego 2018 roku. Prace można składać:
1) osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 8-15, adres: ul. Woronicza 8, 02-625 Warszawa,
2) przesłać mailem do organizatora: joannanowaszewskasurmacz@gmail.com
3) wysłać pocztą na adres szkoły, j.w.

Rozstrzygnięcie konkursu:
– o wyłonieniu zwycięzców zdecyduje Komisja Konkursowa w składzie: dyrektor szkoły Ewa Burzyk, nauczyciele: Renata Franczak, Ewa Antosiuk, Joanna Nowaszewska- Surmacz, Małgorzata Szczęsna, Irena Strug, Angel Tapia

Kryteria oceny:
– wybór miejsc adekwatny do tematu
– estetyka pracy
– pomysłowość – ogólna koncepcja pracy
– prace niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane
– werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie
– zwycięzcy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o wygranej i terminie wręczenia nagród
– rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest do 16 lutego 2018
– na zwycięzców czekają nagrody związane z tematyką konkursu,

Nagrody zostaną wręczone 22 lutego 2018 podczas Szkolnego Festiwalu Międzynarodowego (zapraszamy wszystkie nagrodzone osoby wraz z nauczycielami, opiekunami); podczas wręczania nagród będziemy prosić nagrodzonych o ustne przedstawienie swojej pracy – w języku polskim lub obcym (co to za miejsce, dlaczego je wybrałeś);
Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe; Komisja Konkursowa zachowuje sobie prawo przyznania do 3 wyróżnień w każdej kategorii oraz nagrody „Le coup de coeur” za pracę wywołującą najwięcej emocji.
– najlepsze prace będą wystawione w siedzibie organizatora – X LO w Warszawie
Przysłanie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia na potrzeby konkursu, wyrażeniem zgody na umieszczanie fotografii uczestników konkursu oraz ich imion i nazwisk na stronie internetowej szkoły. Szkoła zastrzega sobie prawo do zachowania przysłanych na konkurs prac oraz prawo do ich publikacji na stronach internetowych. Prace będą zawsze wystawiane i publikowane z podaniem w czytelny sposób imienia i nazwiska autora.
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres e-mail: joannanowaszewskasurmacz@gmail.com

plakat