Kandydaci – Informacje

DOKUMENTY niezbędne w ostatnim etapie rekrutacji:
1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
3. 2 zdjęcia (podpisane: imię + nazwisko + data urodzenia),
4.Oświadczenie (podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów) związane z uczęszczaniem na religię i/lub etykę,
5. Kserokopia lub oryginał aktu urodzenia do wglądu.

PLIKI DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE religia / etyka – uczniowie wszystkich klas

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY