Kandydaci – Informacje

DOKUMENTY niezbędne w ostatnim etapie rekrutacji:
1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ,
3. 2 zdjęcia (podpisane: imię + nazwisko + data urodzenia),
4. Karta zdrowia,
5. Kserokopia aktu urodzenia,
6. Aktualna opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
(dotyczy wyłącznie uczniów będących pod opieką poradni i posiadających taką opinię/orzeczenie),

7. Oświadczenie (podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów)
związane z uczęszczaniem na religię i/lub etykę.

PLIKI DO POBRANIA:

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
OŚWIADCZENIE – język obcy – dotyczy tylko uczniów klas 1c i 1d
OŚWIADCZENIE religia / etyka – uczniowie wszystkich klas