Boisko wielofunkcyjne

Regulamin korzystania z boiska

wielofunkcyjnego

 przy X LO im. Królowej Jadwigi w Warszawie

 

1. Boisko wielofunkcyjne jest zlokalizowane przy X L.O. im. Królowej Jadwigi w Warszawie i zarządzane przez Dyrektora  Szkoły lub osobę wskazana przez Dyrektora.

2. Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego jest bezpłatne.

3. Boisko przeznaczone jest do gry w koszykówkę, piłkę siatkową i piłkę ręczną.

4. Dzieci mogą przebywać na boiskach pod opieka dorosłych.

5. Po godzinach lekcyjnych w sezonie (poza zimą)boisko jest udostępniane mieszkańcom :

– sezon zimowy (1.X-30.IV), pn-pt boisko czynne w godz. 16:00 – do zmroku, nie później niż do godz.18:00, w soboty godz. 9:00 – 15:00, (w niedziele i święta boisko zamknięte – co jest zgodne z projektem załączonym do budżetu partycypacyjnego)
– sezon letni (w czasie roku szkolnego), pn-pt boisko czynne w godz. 16:00 – 18:00, w sobotę godz. 9:00 – 15:00, w niedzielę i święta boisko jest zamknięte (zgodne z projektem załączonym do budżetu partycypacyjnego)
– sezon letni (wakacje szkolne), boisko czynne w godz. 9:00 -15:00 od poniedziałku do soboty, (w niedziele i święta boisko zamknięte – co jest zgodne z projektem załączonym do budżetu partycypacyjnego)

6. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na boisku w celu przeprowadzenia :

a) prac konserwacyjnych,
b) niesprzyjających warunków atmosferycznych zagrażających użytkowaniu boiska (np. burza, grad, śnieg, deszcz , silny wiatr lub temperatury poniżej zera)

7. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia na płaskiej podeszwie.

Zabronione jest korzystanie z obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.

8. Użytkownicy korzystają z boiska zgodnie z ustalonym regulaminem na własną odpowiedzialność.

Dyrektor szkoły nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki powstałe podczas zajęć sportowych.

9. Urządzenia i sprzęt znajdujący się na boiskach należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.

10. Osoby korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność finansową za powstałe szkody.

11. Na terenie boiska zabrania się :

a) wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, łatwo tłukących, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się, zaśmiecania boiska,
c) poruszania się na skuterach, rowerach, rolkach, wrotkach, deskorolkach , itp.
d) przebywania na terenie osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
e) wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenia,
f) wprowadzania zwierząt,
g) zakłócania przebiegu zajęć osób korzystających z boiska, w tym używania wulgarnych słów oraz wykonywania takich gestów,
h) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych.

12. Dyrektor Szkoły nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe z powodu niewłaściwego korzystania z obiektu przez użytkowników

13.Dyrektor Szkoły nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy osobiste osób korzystających z boiska
poza planowanymi zajęciami szkolnymi.

14.. Przystąpienie do zajęć na boisku jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Uwaga! W maju, w trakcie trwania matur, zastrzegamy możliwość ograniczenia godzin otwarcia boiska
Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może spowodować przerwanie zajęć i wyproszenie użytkowników
z boiska.

Telefon alarmowy 112
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986